TRAFİK SİGORTASININ KAPSAMI NEDİR?

Trafik Sigortası poliçede tanımlanan motorlu aracın işletilmesi sırasında, kusurlu olarak üçüncü şahısların ölümüne veya yaralanmasına veya bir şeyin zarara uğramasına sebebiyet vermiş olmasından dolayı, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununa göre sigortalıya düşen hukuki sorumluluk çerçevesinde içeriği Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu mali Sorumluluk (Trafik) Sigortası Genel Şartlarda belirlenmiş tazminatlara ilişkin talepleri, kaza tarihi itibariyle geçerli zorunlu sigorta limitleri dahilinde karşılar. Sigortanın kapsamı üçüncü şahısların, sigortalının Karayolları Trafik Kanunu çerçevesindeki sorumluluk riski kapsamında, sigortalıdan talep edebilecekleri tazminat talepleri ile sınırlıdır.

TRAFİK SİGORTASI TEDAVİ GİDERLERİNİ KARŞILIYOR MU?

Trafik Sigortalarında kazazedelerin tüm tedavi giderleri 2011 yılı Şubat ayından itibaren Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından üstlenilmiş ve Sigorta Şirketlerinin bu konuda sorumluluğu ortadan kalkmıştır.

Trafik kazası geçirip de yaralananların kazada kusur oranına, kazazedenin genel sağlık sigortası veya sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın, üniversitelere bağlı hastaneler ve diğer bütün resmi ve özel sağlık kurum ve kuruluşlarındaki tüm tedavi giderleri, tıbbi malzeme ve ilaç harcamaları da dahil SGK tarafından Sağlık Uygulama Tebliği (SUT) hükümleri doğrultusunda karşılanacaktır.

Buna karşılık Sigorta Şirketleri poliçe primlerinden ilgili yönetmelikte belirlendiği şekilde belli bir oranda SGK kurumuna prim aktarımı yapmaktadır.

TRAFİK SİGORTASI ÖLÜM, YARALANMA HALİNDE GEÇİCİ VEYA KALICI İŞ GÖREMEME HALİ OLUŞTUĞUNDA BU ZARARI ÖDER Mİ?

Evet. Trafik kazası sonucu bir kimsenin ölümü halinde; ölenin defin masrafları ile ölen kişinin yardımından mahrum kalanlara destekten yoksun kalma zararı olarak ilgili sigorta şirketi tarafından ölüm tazminatı ödenir. Sigortalı aracın bir kimsenin sürekli sakat kalmasına neden olduğunda; bu kimsenin kısmen veya çalışma gücünün tamamen veya geçici olarak azalması ya da yok olmasından doğan zararları da karşılamaktadır.

TRAFİK SİGORTASI MANEVİ TAZMİNAT TALEPLERİNİ KARŞILAR MI?

Trafik Sigortası manevi tazminat taleplerini karşılamaz.

SİGORTALIYA DAVA AÇILMASI HALİNDE TRAFİK SİGORTASI BU DAVA MASRAFLARINI ÖDER Mİ?

Evet. Dava masrafları ile avukatlık ücretleri, poliçe limitleri ile sınırlı olmak kaydıyla trafik poliçesi kapsamındadır.

TRAFİK SİGORTASI KENDİ ARABAMIN HASARINI ÖDER Mİ?

Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

TRAFİK SİGORTASINDA YAPILAN HASARSIZLIK İNDİRİMİ VEYA HASARLILIK ARTTIRIMI UYGULAMASI ARACI MI YOKSA İŞLETENİ (ARAÇ SAHİBİNİ) Mİ TAKİP EDER?

Trafik Sigortalarında yapılan hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı uygulaması işleteni takip eder.

TRAFİK SİGORTASI POLİÇESİNİ VADE BİTİMİNDE YENİLEMEYİ UNUTURSAM SONUÇLARI NE OLUR?

Araç işletenleri sigorta sözleşmesini bitim tarihi itibariyle yenilemekle yükümlüdür. Araç işleteninin sigorta sözleşmesinin bitim tarihinden itibaren yenileme işlemini gerçekleştirmediği her 30 gün için yenileme sigorta primi, % 5 arttırılarak hesaplanır. Bu ilave artış oranı % 50 ile sınırlıdır

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ TAKSİTLENDİRİLEBİLİNİR Mİ?

Sigorta ücretinin tamamı, sözleşme yapılır yapılmaz poliçenin teslimi karşılığında peşinen ödenir. Ancak taraflar sigorta priminin en az dörtte biri poliçenin teslimi karşılığında peşin olmak koşuluyla kredi kartı ile taksitler halinde ödenmesini kabul edebilirler.

TRAFİK SİGORTASI PRİMLERİ NİÇİN ŞİRKETTEN ŞİRKETE FARKLILIK GÖSTERİYOR?

Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde trafik sigortası primleri sigorta şirketlerince serbestçe tespit edilmektedir. Diğer bir değişle her sigorta şirketi kendi aktüeryal çalışması neticesinde tarifesini oluşturmaktadır. Ancak sigorta şirketi tarafından aynı riske sahip araçlar ve/veya işletenler için akdedilen sigorta sözleşmelerinin aynı prim üzerinden düzenlenmesi esastır.

TRAFİK SİGORTASINDA PRİMİ ETKİLEYEN NEDENLER NEDİR?

Trafik Sigortasında primi etkileyen nedenlerin başlıcaları ; Aracın kayıtlı olduğu il, Araç sahibinin ikametgâh adresi, aracın kullanım tarzı, aracın, markası, modeli ve tipi, Sigortalının poliçe döneminde ve /veya geçmiş poliçe dönemlerinde kusurlu olarak karıştığı kazalar, poliçe yenileme süresini 30 günden fazla geçirmiş olması ve Sigorta Şirketinin uyguladığı ana tarife primi.

TRAFİK SİGORTASINDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLARA ÖDENEN TAZMİNATLAR HANGİ HALLERDE SİGORTA ETTİRENE (SİGORTALIYA) RÜCU EDİLİR?

Sigorta sözleşmesinden veya sigorta sözleşmesine ilişkin kanun hükümlerinden doğan ve tazminat yükümlülüğünün kaldırılması veya miktarının azaltılması sonucunu doğuran haller zarar görene karşı ileri sürülemez. Ödemede bulunan sigortacı, sigorta sözleşmesine ve bu sözleşmeye ilişkin kanun hükümlerine göre, tazminatın kaldırılmasını veya azaltılmasını sağlayabileceği oranda kazaya sebebiyet veren sigortalıya rücu edebilir. Sigortalıya başlıca şu nedenlerle rücu edilir: a) Tazminatı gerektiren olay, sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kasti bir hareketi veya ağır kusuru sonucunda meydana gelmiş ise, b) Tazminatı gerektiren olay, aracın ilgili mevzuat hükümlerine göre gereken ehliyetnameye sahip olmayan veya geçerliliğini yitirmiş sürücü sertifikasına sahip ya da ehliyetine geçici/sürekli el konulmuş kimseler tarafından sevk edilmesi veya trafik kurallarının ağır kusur ile ihlali sonucunda meydana gelmiş ise, c) Aracın, uyuşturucu madde veya ilgili mevzuatta belirlenen seviyenin üzerinde alkollü içki almış kişilerce veya aynı mevzuatta alkollü içki alamayacağı belirtilen kişilerce alkollü içki alınmak suretiyle kullanılması sırasında meydana gelen zararlar, ç) Tazminatı gerektiren olay, yolcu taşımaya ruhsatlı olmayan araçlarda yolcu taşınması veya yetkili makamlarca tespit edilmiş olan istiap haddinden fazla yolcu veya yük taşınması veya patlayıcı, parlayıcı ve tehlikeli maddeleri taşıma ruhsatı bulunmayan araçlarda, bu maddelerin parlama, tutuşma ve infilakı yüzünden meydana gelmiş ise, d) Sigortalının rizikonun gerçekleşmesi halinde bu genel şartların B.1. maddesinde belirtilen yükümlülükleri yerine getirmemesinden dolayı zarar ve ziyan miktarında bir artış olursa, e) Tazminatı gerektiren olayın aracın çalınması veya gasp edilmesi sonucunda olması halinde, çalınma veya gasp edilme olayında sigortalının kendisinin veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin kusurlu olduğu tespit edilirse, f) Bedeni hasara neden olan trafik kazalarında sigortalının veya eylemlerinden sorumlu olduğu kişilerin, tedavi veya yardım amaçlı sağlık kuruluşuna gitme, can güvenliği nedeniyle uzaklaşma gibi zorunlu haller hariç olmak üzere, olay yerini terk etmesi veya kaza tutanağı, alkol raporu vb. kazanın oluş koşullarına ilişkin gereken belgelerin düzenlenmesi yükümlülüğüne aykırı davranması halinde.

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) DEĞİŞMESİ HALİNDE SİGORTA DEVAM EDER Mİ?

Sigorta sözleşmesi, sözleşmeye taraf olan sigortalıyı takip eder. Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer ve ilgiliye gün esasına göre prim iadesi yapılır. Ancak, mevcut sözleşme sigortalının değiştiği tarihten itibaren onbeş gün süresince herhangi bir işleme gerek kalmaksızın ve prim ödenmeksizin yeni işleten için sözleşme yapılana kadar geçerlidir. Yeni işleten 15 gün içinde kendi adına yeni bir trafik poliçesi yaptırmak zorundadır.

İŞLETENİN (ARAÇ SAHİBİNİN) ARACINI SATMASI VE YENİ ARAÇ ALMASI DURUMUNDA MEVCUT SİGORTA DEVAM EDER Mİ?

Sigortalının değiştiği her durumda mevcut sözleşme (Sigorta) değişim tarihi itibarıyla kendiliğinden sona erer. Bu nedenle Yeni satın alınan araca yeni bir Trafik Sigortası yapılması gerekir. Önceki poliçedeki hasarsızlık indirimi veya hasarlılık artırımı yeni poliçeye aynen yansır.

TRAFİK SİGORTASINDA KISA SÜRELİ POLİÇE TANZİM EDİLİR Mİ?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir.

HASAR OLDUĞUNDA TRAFİK SİGORTASI BASAMAK KADEMELERİ NASIL DEĞİŞİR?

Poliçe döneminde her bir maddi hasar için hasarsızlık kademesi bir basamak alta indirilirken bedeni (yaralanma veya ölüm) içeren her hasar için ise iki basamak alta inerek hasarlılık ek primli tarife uygulanır. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkarak hasarsızlık indirimli tarife uygulanır.

TRAFİK KAZASINDA ZARAR GÖREN KİŞİLER KAZAYA NEDEN OLAN KİŞİYE VEYA KİŞİNİN SİGORTA ŞİRKETİNE TALEPLERİNİ NE KADAR SÜREDE YAPMA HAKKINA SAHİPTİR?

Zarar gören, kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrendiği tarihten itibaren 2 yıl içinde talebini bildirmek zorundadır. Ancak zarar gören kazaya neden olan kişiyi ve/veya sigorta şirketini öğrenmese de, her halükarda kaza tarihini takip eden 10 yıl sonunda başvuru hakkı düşer. Bu süre bittikten sonra yapılacak talepler karşılanmaz.

TRAFİK SİGORTASI TAZMİNATI NE KADAR ZAMANDA ÖDER?

Trafik Sigortasında tazminat, hak sahibinin, kaza veya zararın tespit edilebilmesi için gerekli tüm belgeleri sigortacının merkez veya şubelerinden birine ilettiği tarihten itibaren sekiz (8) işgünü içinde tazminatı hak sahibine ödenir.

HASARIN ONARILMASINDA PARÇA DEĞİŞİMİ ŞARTLARI NELERDİR?

Hasar halinde, hasar gören parça onarılır, onarımı mümkün değilse eşdeğer parça veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Değişme imkânı yok ise orijinali ile değiştirilir. Kaza tarihine göre model yılı 3 yılı geçmeyen motorlu araçlarda hasar gören parça, onarımı mümkün değilse öncelikle orijinali ile değiştirilir, orijinal parçanın bulunmaması durumunda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlar mevzuatı kapsamındaki araçlardan elde edilen orijinal parça ile değiştirilir. Ancak model yılından itibaren 3 yılı geçmeyen motorlu araçta hasar gören parçanın orijinal olmadığı durumda eşdeğer veya ömrünü tamamlamış araçlardan elde edilen orijinal parça ile değişim yapılır. Bu uygulamalar sonucu araçta bir kıymet artışı meydana gelse dahi bu fark tazminat miktarından indirilemez.

MOTORLU ARAÇLARLA İLGİLİ OLARAK MESLEKİ FAALİYETLERDE BULUNAN TEŞEBBÜSLER, GÖZETİM, ONARIM, BAKIM, ALIM-SATIM, ARAÇTA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI AMACI İLE VEYA BENZERİ BİR AMAÇLA BIRAKILAN ARAÇLARIN SEBEP OLACAĞI ZARARLARI BU ARAÇLARIN TRAFİK SİGORTALARI KARŞILAR MI?

Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunan teşebbüslere, gözetim, onarım, bakım, alım-satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile bırakılan aracın sebep olacağı zararlar bu araçların Trafik Sigortası teminatı kapsamı dışındadır. Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için ayrıca mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların sorumluluklarını sigorta ettirmeleri zorunludur. Motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyetlerde bulunanların teminat ve primleri ile ilgili bilgiler Karayolları Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelikte ayrıca açıklanmıştır. Bu nedenle, motorlu araçlarla ilgili mesleki faaliyette bulunan teşebbüslerin sahipleri, gözetim, onarım, bakım, alım - satım, araçta değişiklik yapılması amacı ile veya benzeri bir amaçla kendisine bırakılan bir motorlu aracın sebep olduğu zararlar nedeniyle tabi oldukları sorumlulukları için mali sorumluluk sigortası yaptırmak zorundadır

 

 

Trafik sigortaları GENEL ŞARTLARI