ÖĞRENCİ VE ÇALIŞAN YURTDIŞI SÜRE BOYU SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI

SİGORTA TEMİNATLARI

Teminat paketleri ve limitleri ürüne göre farklılık göstermektedir. Poliçeniz aşağıda belirtilen tüm teminatları içermeyebilir. İlgili teminatlar ancak poliçe üzerinde belirtilmesi kaydı ile poliçe kapsamında limitler dahilinde geçerlidir.

Tıbbi Tedavi Teminatı:

Sigortalının, seyahati esnasında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda, Demir Sağlık Hayat Sigorta; sigortalının ayakta ve yatarak tedavi masraflarını ilgili doktorun yazdığı ilaçlar da dahil olmak üzere belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Üründeki “Salgın Hastalık Dahil” planlarında poliçe kapsamında tüm salgın hastalıklar aşağıdaki şartlar dahilinde poliçe üzerinde görülen limitle teminat altına alınmıştır. Salgın hastalıkların teminat altına alınabilmesi için salgın hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi ilan edilmiş olması, sigortalının 65 yaşından büyük olmaması, üç gün önce ilgili salgın hastalık için test yaptırmış olması ve seyahatin başlangıcında sağlıklı olduğunu belgeleyebilmesi gereklidir.

Tıbbi Nakil :

Sigortalının bu poliçe kapsamında aniden hastalanması veya yaralanması durumunda Demir Sağlık Hayat Sigorta Sigortalıyı ambulans veya refakatçi doktor ve Demir Sağlık Hayat Sigorta doktoru tarafından en uygun kabul edilen herhangi bir nakil aracıyla uygun olan en yakın tıbbi merkeze veya bir tıbbi merkezden diğerine naklini organize edecek ve nakil masraflarını aşağıda yer alan tabloda belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Bir tıbbi merkezden diğer bir tıbbi merkeze nakil ancak, Sigortalının ilk gitmiş olduğu tıbbi merkezde yapılacak tedavi için gerekli tıbbi ekip veya ekipman yoksa sağlanacaktır. Naklin yapılabilmesi için, tedavi eden doktorun tıbbi rapor düzenlemesi gerekmektedir. Hava ambulans hizmetine ancak Demir Sağlık Hayat Sigorta doktoru tedavi eden doktorun yazılı raporu doğrultusunda karar verebilir. Hava ambulansı hizmetinde Avrupa dışındaki ülkeler tamamen kapsam dışındadır

Cenaze Nakli :

Sigortalı’nın seyahati esnasında vefat etmesi durumunda Demir Sağlık Hayat Sigorta cenazenin sigortalının daimi ikametgah ülkesine nakli için gerekli organizasyonu sağlayarak cenazenin uluslararası tıbbi şartlara uygun bir şekilde taşınabilmesi için gerekli tabutu da temin ederek cenazenin nakil masraflarını belirtilen limitler dahilinde ödeyecektir. Cenaze töreni ve defin masrafları teminat kapsamında değildir. Tabut masrafı, cenazenin taşınması için gerekli standart tabut ile sınırlıdır.

Kayıp Bagajın Bulunup Ulaştırılması :

Demir Sağlık Hayat Sigorta raporların hazırlanmasında Sigortalıya yardım sağlayacak ve kayıp bagajların bulunması için gereken görüşmelerde ona tavsiyelerde bulunacak veya yardımcı olacaktır. Bagajın bulunması halinde, Demir Sağlık Hayat Sigorta söz konusu bagajı daimi ikametgaha veya seyahat için tasarlanan varış yerine gönderilmesini organize edecektir, her türlü oluşabilecek masraf sigortalı sorumluluğundadır.

Acil Mesajların İletilmesi :

Sigortalının talebi üzerine Demir Sağlık ve Hayat Sigorta , yukarıdaki tüm maddeler kapsamındaki konularla ilgili olarak Sigortalının ikamet ettiği yerdeki arkadaşları, iş çevresi ve akrabalarıyla karşılıklı olarak acil mesaj alışverişinde bulunmasını sağlar.

3. Şahıs Mali Sorumluluk Teminatı:

Sigortalının poliçe süresi içerisindeki seyahati sırasında gerçekleştirdiği faaliyetlerden kaynaklı oluşan beklenmedik ve ani olaylar sonucunda üçüncü şahısların bedeni ve maddi kayıpları nedeni ile ileri sürebilecekleri zarar ve ziyan taleplerini teminat altına alır;

- Kişinin ölümü veya yaralanması,

- Mülkiyetin kaybolması veya zarar görmesi,

- Şirket ayrıca önceden yazılı onay alınmış, ödenmesi gereken ekstra masrafları veya harcamaları da ödeyecektir.

Teminat Kapsamının Şartları;

Sigortalı, tazminat talebine yol açabilecek herhangi bir olayda; tüm ayrıntılarını vererek, Şirket'i derhal yazılı olarak bilgilendirmelidir.

 a)  Sigortalı, her türlü mektup, yazı, tebligat ve işlemi derhal Şirkete iletmelidir.

 b)  Sigortalı, Şirketin yazılı izni olmadan herhangi bir sorumluluk kabul etmemeli, ödeme yapmamalı, ödemeyi teklif etmemeli, ödeme vaadinde bulunmamalı veya herhangi bir talepte bulunmamalıdır.

 c)  Şirket, dilerse sigortalı adına herhangi bir tazminat veya tazminat talebinin savunmasını sigortalı adına devralmaya ve yürütmeye yetkilidir. Bu durumda üçüncü şahıs bilgilendirilmesi ve tam işbirliği sigortalı tarafından sağlanmalıdır.

 d)  Sigortalının ölümü halinde kanuni temsilcisi, belirtilen hüküm ve koşullara uyması kaydıyla bu haklara sahip olacaktır.

TOPLAM MAKSİMUM LİMİT

Sigorta süresi içinde sigortalıların sağlık harcamaları ile ilgili olarak talep edebilecekleri maksimum tutardır. Hastalık veya kaza durumunda, ödenecek giderler toplamı, poliçede her bir teminat için tanımlanan en yüksek limiti geçemez. Poliçede belirlenen bu limit poliçede adı geçen her bir sigortalı için geçerlidir. Üründeki planlarda sigorta süresi içinde geçerli olan tüm teminatların (Salgın Hastalık Dahil planlarda 10.000 EUR’luk Salgın Hastalık / Covid-19 teminatı dahil ) toplam üst limiti 30.000 EUR ile sınırlıdır

BAŞVURULAR ve SİGORTA PRİMİ

Sigorta başvurusunun ve Sigorta Sözleşmesinin, Sigortalı’nın seyahate başlamadan önce yapılması zorunludur. Sigortacı’nın gerek sözleşme yapılırken gerekse sözleşmenin geçerlilik süresi içerisinde sonradan yapılan başvuruları kabul etmeme hakkı saklıdır. Başvurulan süre için sigorta primi, TL olarak ve peşin ödenecektir. Sigorta teminatları primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesiyle başlar. Sigorta Sözleşmesi’nin poliçede belirtilen süreden önce sona ermesi halinde prim iadesi yapılmaz. Primlerin hesaplanmasında, poliçenin düzenlendiği tarihteki Merkez Bankası efektif satış kuru esas alınacaktır.

SAĞLIK GİDERİNİN KARŞILANMASI

Sigortalı, sigorta başlangıç tarihinden itibaren geçerli olmak kaydıyla, ani bir hastalık veya kaza karşısında bu Özel Şartlarda belirtilen Acil Yardım Merkezi ile telefonla irtibata geçecektir. Acil Yardım Merkezi, sigortalının sağlık konusuna göre gerekli tedaviyle ilgili her türlü hizmeti sağlayacaktır. Sigortalının tedavisinin bitiminde sağlık masrafları Acil Yardım Merkezi tarafından tedaviyi veren sağlık kurumuna veya doktora ödenecektir. Acil Yardım Merkezine ulaşılamadığı durumlarda, sigortalı tedavisi için en yakın sağlık kuruluşuna başvurarak, tedaviye başlanmasını sağlayacaktır. Tedavi süresince de Acil Yardım Merkezi ile irtibat kurulamadığı takdirde, sigortalı oluşan sağlık harcamalarını ödeyerek, tedaviyi açıklayan belgeler ve fatura asıllarını, sigortacıya iletecektir. Sigortacı, harcamaları ve belgeleri özel ve genel şartlar dahilinde inceleyerek, teminat kapsamında olan tedavi giderlerini sigortalıya ödeyecektir. Eğer teminatlarda herhangi bir muafiyet var ise bu tutar düşülerek işlem yapılacaktır. .70 yaş üzerinde sigortalanan kişiler için tıbbi tedavi teminatları sadece kaza durumları için geçerli olup hastalık durumunda geçerli değildir. Üründeki “Salgın Hastalık Dahil” planlarında poliçe kapsamında tüm salgın hastalıklar aşağıdaki şartlar dahilinde poliçe üzerinde görülen limitle teminat altına alınmıştır. Salgın hastalıkların teminat altına alınabilmesi için salgın hastalık ile ilgili Dünya Sağlık Örgütünce Pandemi ilan edilmiş olması, sigortalının 65 yaşından büyük olmaması, üç gün önce ilgili salgın hastalık için test yaptırmış olması ve seyahatin başlangıcında sağlıklı olduğunu belgeleyebilmesi gereklidir.

SİGORTA SÜRESİ

Bu Sigorta Sözleşmesi, primin tamamının peşin olarak ödenmesi ve poliçenin düzenlenmesi ile geçerli olacaktır. Yolculuk başladıktan sonra düzenlenen Sigorta Sözleşmesi, prim ödenmiş olsa dahi geçersizdir. Sigortanın süresi başlangıç tarihinde gece 00:00’de başlar ve bitiş tarihinde gece 23.59 da sona erer. Ancak her durumda ülkemiz sınırlarına girildiğinin pasaportla tespit edildiği an teminat durur. Sigorta Poliçesi’nin geçerli olduğu süre içerisindeki seyahat esnasında ortaya çıkan bir rahatsızlığın yatarak tedavisine Sigorta Poliçesi’nin sona erdiği tarihinden sonra da devam edilmesi gerekiyorsa, Sigortalının Türkiye ’ye naklinin mümkün olmadığının da belgelenmesi kaydıyla ilgili tedavi, poliçenin sona erdiği tarihinden itibaren en fazla 7 gün daha devam eder. Sigortalı’nın Türkiye Cumhuriyeti gümrüğünden giriş yaptığı andan itibaren Sigortalının yatarak tedavisi devam ediyor olsa dahi poliçenin geçerliliği hiç bir koşula bağlı olmaksızın sona erer. Salgın hastalıklar için, üründeki “Salgın Hastalık Dahil” planlarında poliçe süresi içinde tedavi başlamış ise, poliçe sonlanma tarihinden sonra da tedavinin devam etmesi ve yoğun bakım veya hastanede yatarak tedavi gerekmesi halinde toplam maksimum 10 gün daha poliçe limitleri dahilinde teminat geçerli olacaktır.

YAŞ SINIRI

İşbu poliçe 0-80 yaş arası kişiler için tanzim edilir. 0-17 yas arasındaki çocuklar, anne veya babalarının sigorta ettiren olması kaydıyla sigortalanabilirler. 70 yaş üzerinde sigortalanan kişiler için tıbbi tedavi teminatları sadece kaza durumları için geçerli olup hastalık durumunda geçerli değildir. Salgın hastalık teminatı sadece 0-65 yaş arası kişiler için geçerlidir. 65 Yaş üzeri sigortalılar salgın hastalık dahil plan almış olsalar dahi tıbbi tedavi teminatı geçerli olmayacaktır

İPTAL VE POLİÇENİN DEVRİ

Seyahat sağlık sigorta poliçesi iptal edilmez, prim iadesi yapılmaz. Poliçe başka bir kişiye devredilemez.

COĞRAFİ SINIRLAR

Bölge A: Avrupa (Abd, Kanada, Japonya, Avustralya Hariç)

Bölge B: Tüm Dünya

Türkiye, Irak, Suriye Afganistan, ve Gazze Şeridi’ne yapılan seyahatler işbu sigorta kapsamı dışındadır.

ACİL YARDIM MERKEZİ’NİN TEMİNAT İSTİSNASI

Acil Yardım Merkezi grev, harp, işgal, harp mahiyetindeki harekat, isyan, ayaklanma, terör hareketleri, nükleer rizikolar ve bunlar gibi zorlayıcı sebepler nedeniyle asistanlık hizmeti veremeyebilir ve bu zorlayıcı sebeplerden doğabilecek aksaklıklardan sorumlu tutulamaz.

RÜCU HAKKI

Sigortacı, sigorta Özel ve Genel şartlarına aykırı düşen, teminat kapsamı dışında yapılan ödemeleri sigortalıya rücu ederek fer’ileri ile birlikte tahsil eder.

HALEFİYET HAKKI

Sigortacı ödediği tedavi masrafları dolayısıyla sorumlu üçüncü kişilere karşı ödediği tutar kadar sigortalının yerine geçer.

SİGORTALININ VEFATI

Sigortalının vefatı halinde sigorta hükümsüz kalır.

SİGORTA SÜRESİNİN BİTİMİNDEN SONRAKİ TEDAVİLER

Poliçede belirtilen sigorta bitiş tarihinden sonra tedavisi devam eden olaylarda, teminat tedavi sonuna kadar devam eder. Ancak bu süre hiçbir şekilde sigorta bitiş tarihinden itibaren 7 günü geçemez.

İSTİSNALAR

Seyahat Sağlık Sigortası Genel Şartlarında belirtilmiş olan teminat dışı kalan hallerden başka, aşağıda belirtilen durumlar iş bu Sigorta Sözleşmesi teminatlarının dışındadır ve Sigortacı bunlardan dolayı yükümlülük altına girmez.

1. Bu poliçe kapsamında talepte bulunan sigortalının hileli ve kasıtlı hareketleri,

2.Sel, seylap, deprem, volkanik patlamalar, heyelan fırtına, meteor düşmesi v.b. doğal afetler sonucu ortaya çıkan zararlar,

3. Harp veya harp niteliğindeki harekat, ihtilal, isyan, ayaklanma, terörist aktiviteler ve bunlarda doğan iç kargaşalıklar,

4. 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu’nda belirtilen terör eylemleri ve sabotaj ile bunları önlemek ve etkilerini azaltmak amacıyla yetkili organlar tarafından yapılan müdahaleler,

5.Nükleer rizikolar veya nükleer, biyolojik ve kimyasal silah kullanımı veya nükleer, biyolojik ve kimyasal maddelerin açığa çıkmasına neden olacak her türlü saldırı ve sabotaj,

6. Silahlı kuvvetler veya güvenlik kuvvetleri veya örgütlerinin harekatı,

7. Tehlikede bulunan kişileri ve malları kurtarmak hali müstesna, Sigortalının kendisini bile bile ağır bir tehlikeye maruz bırakacak hareketlerde bulunması,

8. Yolcu taşıma yetkisine sahip olmayan bir hava taşıtının ve helikopterlerin bir yolcu veya mürettebat sıfatıyla kullanılması, motorsiklet kullanımı,

9. Seyahat bitiminde ikametgah iline dönüşü takiben devam eden tedavi harcamaları,

10. Hiç tedavi edilmemiş olsa dahi, başvuru tarihinde varolan ve/veya sigorta başlangıç tarihi öncesine dayanan tüm hastalıklar, kronik zeminde gelişen akut hastalık hecmeleri ve komplikasyonlarına ait ortaya çıkan masraflar(hastalık sonucu ölüm ve bu nedenle cenazenin yurda geri gönderilmesi ve defin masrafları dahil)

11.Tanısı ileri yaşta konulsa dahi doğuştan gelen tüm hastalık ve sakatlıklar (doğumsal anomaliler, genetik bozukluklar), prematüriteye ait giderler (kuvöz bakımı vs.), motor ve mental gelişim bozukluğu (büyüme ve gelişme geriliği) ile ilgili rutin veya spesifik her türlü tetkik ve tedavi gideri (Örn: genetik testler, her tür karyotip araştırması, hemoglobin elektroforezi, fenilketonüri testleri, yendoğan tiroid testleri, kalça USG, inmemiş ve retraktil testis, polikistik böbrek, veziko üreteral reflüVUR vb.)

12. Hamilelik ve komplikasyonları ile ilgili her türlü sağlık harcaması, Kordon Kanı alımı, saklaması ve Kordon kanı bankasına ilişkin her tür gider,

13. Dünya Sağlık Örgütünce ilan edilmiş olsa dahi (Salgın Hastalık Dahil olmayan planlarda) salgın hastalıklar (kolera,sıtma vb.) ve 65 yaşından büyük sigortalılar için salgın hastalıklar (kolera,sıtma vb.); AIDS ve AIDS’e bağlı hastalıklar ile ilgili olan her türlü test, tahlil masrafları ve gerekli tedaviler ile, HIV virüsünün neden olacağı tüm hastalıklar,

14. Özel hemşire giderleri,

15. Koltuk değneği, tekerlekli sandalye, korseler, ortopedik ayakkabı, tabanlık, bot, terlik, buz kesesi, eskar simidi ve her türlü ortopedik destekleyici ile işitme cihazı giderleri ve her türlü yardımcı tıbbi alet ve malzeme (uyku apnesi cihazı ve kalibrasyonu, holter cihazı vb.), psikososyal nedenlerle kullanılan meme ve penil protez vb. giderleri,

16. Gözlük camı, çerçevesi, her türlü kontakt lens giderleri, lens solüsyonları,

17. Organ naklinde ve kan transfüzyonunda; organın, kan ürünlerinin ve vericinin masrafları, ve organ/dokuya ait transfer giderleri,

18. Telefon, televizyon, kafeterya, idari hizmet ve paramedikal servis ücretleri gibi tedavi için gerekli olmayan sair masraflar,

19. Sigortalının intihara teşebbüsü nedeniyle meydana gelebilecek hastalık, yaralanma veya ölüm halleri. Her türlü ruh ve sinir hastalıkları ve geriatrik hastalıklar, psikosomatik hastalıklara ait muayene, tetkik, tedavi ve ilaç harcamaları ile psikolog ve danışmanlık hizmetleri harcamaları,

20. Cinsel fonksiyon bozuklukları ile ilgili tetkik ve tedaviler ve cinsel yolla bulaşan hastalıklar.

21. Tüm alternatif tedaviler ve kozmetik amaçlı yapılan her türlü masraf (akupunktur, mesoterapi, magnetoterapi, nöral terapi, şiroprakti, anti aging, reiki, ayurveda vb.)

22. Belli bir hastalığa bağlı olmayan inceleme ve tedaviler (tarama testleri, aşılama, kontrol testleri, viral markerlar, portör tetkikleri vb), check-up giderleri ve yıllık kontrol mamografileri, smear vePSA testleri vb. rutin taramalar.

23. Anaflaksi durumu hariç alerjik hastalıklar ve bu hastalıklara yönelik tedaviler

24. Kişinin akli dengesinin yerinde olduğu veya olmadığı zamanlarda kendisine vereceği zararlar, suç işleyerek kendisine vereceği zararlar, alkol zehirlenmesi, alkolizm ve alkol kullanımı sonucu doğan hastalıklar, yaralanmalar; eroin, morfin vb. gibi uyuşturucu ve bağımlılık yapan maddeler kullanılması neticesinde olabilecek her türlü sağlık giderleri,

25. a- Sigortalının lisanslı sporcu olarak karşılaşmalara katılması ya da hazırlanması sırasında ortaya çıkan rahatsızlıkların tetkik, tedavi ve bakımı, b- Profesyonel sporcuların meslek kazaları. Yalnız, yapılan sporlarla ilgisi olmayan ani hastalık ve ilgili sporların dışında oluşan kazalar teminat altındadır, sürprim uygulanmaz. c- Lisanssız veya amatör olarak dahi yapılsa kayak, dağcılık, binicilik, rafting, tüplü/serbest dalış, yamaç paraşütü, döğüş sporları, araç yarış sporları v.s. gibi tüm tehlikeli spor dalları.

26. Tüm diş rahatsızlıkları ile ilgili tedavi giderleri.

27. Çocuk bakım ücretleri, çocuk mamaları, çocuk bezleri, biberon ve emzikler vb.,

28. Vücudun günlük ihtiyacını sağlamak ve/veya genel sağlığı korumak ve desteklemek amacı ile kullanılan, ilaç niteliğinde olmayan destekleyici ürünler, bitkisel ilaçlar, gıda takviyeleri WHO onayı almamış tüm ilaç niteliğindeki maddeler,

29. Doktorlardan ve sağlık kurumlarından kaynaklanan hatalı tedavi ve ameliyat neticesi ortaya çıkan komplikasyonlar nedeniyle oluşan giderler,

30. Sigortalılık öncesi dönemde uygulanan ameliyat ve tedavilerin nüks ve komplikasyonları,

31. Muntazam sefer yapan (IATA üyesi) bir havayolunda biletli yolcu olmanın dışında, herhangi bir şekilde uçmanın doğuracağı tıbbi problem, sakatlık ve bunların gerektirdiği tetkik ve tedaviler ve diğer masraflar,

32. Estetik tedavileri, aşılanma,

33. Ambalajı yeterli olmayan, etiketi bulunmayan, kırılan veya bozulan ürünler içeren bagajlar,

34. “Check-in” işlemi yapılmamış veya bagaj talep fişi düzenlenmemiş ve tarifeli uçuş yolculukları dışında meydana gelmiş bagaj kayıp veya hasarları,

35. Sigortalı’nın daimi ikamet ettiği ilde vefatı halinde cenaze nakli ve defin masrafları,

36. Poliçede belirtilmiş olan teminat süresinin aşıldığı zaman diliminde ortaya çıkan hasarlar,

37. Yurtdışında yapılan planlı tedaviler ve ilaçlar,

38. 70 yaş ve üstü kişiler için ani olsun veya olmasın hastalık durumları.

39. Uluslararası taşımacılık şirketlerinde şoför olarak çalışan kişilere poliçe düzenlenememektedir, bu kişilere poliçe düzenlense dahi her türlü tazminat talepleri sigorta kapsamı dışındadır.

GENEL UYGULAMA

Poliçe kapsamındaki acil bir durumda Sigortalı REMED Asistans ’ın İstanbul merkezini 24 saat boyunca, kendisine verilmiş olan +90 212 371 07 21 no’lu telefon numarasından herhangi bir şahsi girişimde bulunmadan önce arar :

- Adını ve soyadını, Poliçe Numarasını ve geçerlilik tarihini,

- Kendisine ulaşılabilecek yer ve telefon numarasını,

- Karşılaştığı problemi ve istenen yardımın türünü bildirir.

Sigortalı ve/veya herhangi bir yakını ve/veya tedavi eden birimler poliçe geçerliliği için öncelikle REMED ’i aramak ve onayını almak zorundadır. REMED, sigortalı için poliçe kapsamında yapılması gereken tüm organizasyonu yapacak ve masrafını da karşılayacaktır.

Acil tıbbi nedenlerle REMED ’den onay alınmamış ise Sigortalı kendisine acil hizmet sağlayabilecek en yakın tıbbı merkeze gidebilir. Bu durumda, Sigortalının poliçede belirtilen coğrafi bölge içerisindeki ayakta ve yatarak tedavilerinde mümkün olan en kısa sürede ve her durumda azami 48 saat içinde aldığı hizmetler ile ilgili bilgi ve durumunu REMED ’e bildirmesi gerekmektedir. Aksi takdirde elden REMED ’e ulaştırılan faturaların sigortalıya ödenmesi mümkün olmayacaktır.

REMED ’e elden ulaştırılan sağlık harcamaları için, REMED medikal ekibi, harcamaların incelemesi yapacak ve sadece poliçe kapsamındaki acil tedavi gerektiren durumlarla ilgili harcamaların geri ödemesini gerçekleştirecektir. Harcamaların incelenebilmesi için tüm gerekli belgeler REMED ’e Sigortalı tarafından iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler; hastane raporu, reçeteler, medikal tetkik raporları, makbuzlar, faturalar vb.

Demir Sağlık Hayat Sigorta gerekli gördüğü hallerde yurt dışı hasarlarını yerinde incelemek üzere asistan şirketlerden yardım alır.

Tüm evrak ve incelemelerin tamamlanmasını sonrasında ödemesi uygun bulunan faturalar onay sonrası 15 iş günü içerisinde ödenecektir.

Bu durumda Sigortalıya yalnız “Tıbbi Tedavi Teminatı” nda belirtilmiş olan limitler kapsamında geri ödeme yapılacaktır. Bu maddenin dışında kalan tüm harcamalar REMED ’in ön onayı olmadan yapılmış oldukları takdirde kabul edilmeyecek ve teminat kapsamı dışında sayılacaktır.

TIBBİ NAKLE İLİŞKİN UYGULAMA

Sigortalının tıbbi naklini talep etmesi aşağıdaki koşullarda geçerlidir;

1. Acil Yardım Merkezi’nin en kısa sürede konuyla ilgilenebilmesi için, sigortalının veya sigortalı yerine Acil Yardım Merkezi’ni arayan kişinin; - Sigortalının bulunduğu sağlık kurumunun ve tedavi eden doktorun ve varsa aile hekiminin adını, adresini ve telefon numarasını bildirmesi gerekir.

2. Acil Yardım Merkezi’nin tıbbi yetkilisi veya temsilcileri sigortalının durumunu tetkik etmek hakkına sahiptir. Aksi taktirde sigortalı tıbbi yardım talebinde bulunamaz.

3. Tedavi eden doktorla görüş birliğine varan Acil Yardım Merkezi naklin ne zaman ve nasıl olacağını belirler.

4. Hastaneye yatış gerektiren ani hastalık veya kaza durumunda sigortalı veya sigortalı adına hareket eden kişinin olay tarihini takip eden üç gün içinde Acil Yardım Merkezi’ne haber vermesi gerekir. Bu şartın yerine getirilmemesi ve bu nedenle kaza ve hastalık sonuçlarının ağırlaşması durumunda oluşacak ilave masraflardan Acil Yardım Merkezi sorumlu olmaz.