DASK - ZORUNLU DEPREM SİGORTASI NEDİR?

Zorunlu deprem sigortası ya da bilinen adıyla DASK,

Ülkemizin deprem kuşağında bulunması ve buna bağlı büyük kayıpların yaşanması sonrasında gündeme gelmiş olan zorunlu bir sigorta türüdür. Bu sigorta ile deprem ve deprem kaynaklı yangın, infilak, tsunami veya yer kayması risklerinin poliçedeki limitler dahilinde binanıza vereceği maddi kayıplar karşılanmaktadır.

Binanız tamamen ya da kısmen zarar görmüş olsa da teminattadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) ZORUNLU DEPREM SİGORTASINI YAPTIRMAK ZORUNLU MU?

6305 sayılı Afet Sigortaları Kanunu gereğince, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tabi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, bu binalar içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler ile doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler Zorunlu Deprem Sigortasına tabidir. Kanun gereği Zorunlu Deprem Sigortası (DASK) olmayan konutlar için tapu dairelerinde ve elektrik ve su idarelerinde işlem yaptırmak mümkün olmamaktadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI HANGİ TEMİNATLARI KAPSIYOR?

Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin doğrudan neden olduğu maddi zararlar ile deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami (dev dalga) ve yer kaymasının sigortalı binalarda doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçede belirtilmiş limitler dahilinde karşılanır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİNDE HANGİ DURUMLARDA İNDİRİM YAPILIYOR?

İnşaat ruhsatı tarihi 2007 yılı veya sonraki yıllar olan binalarda tarife fiyatı üzerinden % 10 oranında indirim yapılır. Zorunlu Deprem Sigortasında Bina / Site yönetimleri tarafından Binadaki / Sitedeki konutların tamamının sigortalanması durumunda % 20 indirim uygulanır. Ayrıca poliçe süresinin sonunda mevcut poliçenin en geç 30 gün içinde yenilenmesi durumunda yenilenen poliçe için tarife fiyatları üzerinden birinci ,ikinci ve üçüncü yenilemelerde % 10 ,üçüncü yenileme sonrası yapılan müteakip yenilemelerde ise % 20indirim yapılır. Yukarıdaki her iki indirim birleştiğinde İndirimler birbiri ile toplanarak uygulanır.

BİNALARDAKİ ORTAK KULLANIM ALANLARI SİGORTA KAPSAMINA GİRİYOR MU?

Bu sigorta ile, binalardaki temeller, ana duvarlar, bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar, bahçe duvarları, istinat duvarları, tavan ve tabanlar, merdivenler, asansörler, sahanlıklar, koridorlar, çatılar, bacalar ve yapının benzer nitelikteki tamamlayıcı kısımları, sigorta kapsamında teminat altına alınmıştır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI İLE HANGİ BİNALAR TEMİNAT ALTINA ALINIYOR?

Zorunlu Deprem Sigortası genel anlamıyla, belediye sınırları içinde kalan meskenler için geliştirilmiş bir sigorta sistemidir. 6305 sayılı Afet Sigortaları kanunu gereğince, aşağıda tanımlanmış binalar güvence altına alır. Tapuya kayıtlı ve özel mülkiyete tâbi taşınmazlar üzerinde mesken olarak inşa edilmiş binalar, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu kapsamındaki bağımsız bölümler, Bu binaların içinde yer alan ve ticarethane, büro ve benzeri amaçlarla kullanılan bağımsız bölümler, Doğal afetler nedeniyle devlet tarafından yaptırılan veya verilen kredi ile yapılan meskenler. Zorunlu Deprem Sigortası ayrıca yukarıdaki koşullara uyan; Kat irtifakı tesis edilmiş binalar, Tapuda henüz cins tashihi yapılmamış ve tapu kütüğünde vasfı "arsa vs." olarak görünen binalar, Tapu tahsisi henüz yapılmamış kooperatif evleri, için de geçerlidir.

OTURDUĞUM KONUT TAPUDA ARSA OLARAK GÖZÜKÜYOR.ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Tapuda arsa veya tarla olarak gözükse de mesken olarak inşa edilmiş binalar için zorunlu deprem sigortası yaptırılabilir. Bağımsız tapusu olmayan konutlarda ise sigorta yaptıranın beyanına dayanılarak, arsa tapusuna ait bilgilerle sigorta yaptırılır.

OTURDUĞUM KONUT HAZİNE ARAZİSİNE KAÇAK OLARAK YAPILMIŞ. DASK SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Yaptıramazsınız. Hazine, belediye gibi kamu arazisi üzerine kaçak olarak yapılan binalar ya da gecekondular sigorta kapsamına girmez.

OTURDUĞUM KONUT UN TAPUSU VAR. ANCAK İNŞAAT RUHSATI BULUNMUYOR. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Evet yaptırabilirsiniz.

OTURDUĞUM KONUT UN TAPUSU VAR. ANCAK İSKANI YOK. ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Yaptırabilirsiniz. Sigorta için iskân iznine gerek yoktur.

KAT MÜLKİYETİ OLMADAN ZORUNLU DEPREM SİGORTASI YAPTIRABİLİR MİYİM?

Evet, Kat mülkiyetinin bulunmaması durumunda da sigorta yaptırılabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA TEMİNATI NASIL TESPİT EDİLİR?

Zorunlu deprem sigortası her yıl yapı maliyetlerindeki artışa paralel olarak belirlenen azami bir tutara kadar teminat sunar. Azami teminat tutarının tespitinde mevcut yapı stokunun büyük bir kısmını oluşturan binaların yeniden inşa bedeli (arsa değeri hariç) dikkate alınır. Sigorta yaptıranların teminat tutarları (sigorta bedeli), bu azami teminat tutarını geçmemek üzere, meskenlerinin büyüklüğüne ve yapı tarzına göre belirlenir. Eğer meskenin değeri DASK tarafından verilen teminat tutarını aşıyorsa, sigortalı, aşan kısım için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı olarak deprem sigortası yaptırabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA SİGORTA BEDELİNE ARSA BEDELİ DAHİL MİDİR?

Sigorta bedeline, konutun arsa bedeli dahil değildir. Herhangi bir depremde konut tamamen yıkılsa dahi, "arsa" üzerinde sigortalının arsa payı baki kalacağından arsa değeri dikkate alınmaz. Sigorta tazminatının hesabında, rizikonun gerçekleştiği yer ve tarihte, binanın piyasa rayiçlerine göre bulunan yeni inşa bedeli esas alınır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI POLİÇESİ YAPTIRMAK İÇİN GEREKLİ BİLGİLER NELERDİR?

Sigortalının adı, adresi, telefonu, cep telefonu, T.C. Kimlik Numarası, Vergi Kimlik Numarası (Tüzel Kişiler için), sigortalanacak binanın açık adresi, tapu bilgileri, inşa yılı, yapı tarzı, toplam kat sayısı, hasar durumu, meskenin tapuda yazan brüt yüzölçümü (m2), kullanım şekli bilgileri gereklidir. Yanlış beyandan doğabilecek maddi kayıplar sigortalının sorumluluğundadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA EVDE BULUNAN EŞYALAR TEMİNAT KAPSAMINDA MIDIR?

Zorunlu Deprem Sigortası sadece binaları kapsamaktadır. Evde bulunan eşyalar teminat haricidir. Sigortalı, eşyalar için sigorta şirketlerinden isteğe bağlı (İhtiyari ) olarak deprem sigortası yaptırabilir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINI İŞYERLERİDE YAPTIRABİLİR Mİ?

Tapuda ticarethane olarak geçen işyerleri ve sanayi tesisleri bu sigortayı yaptıramaz. Ancak tapuda mesken olarak geçen binalardaki dükkan, büro gibi işyerleri bu sigortayı yaptırabilirler.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI PRİMLERİ NASIL HESAPLANIR?

Zorunlu Deprem Sigortasında primler Konutların yapı tarzlarına (3 yapı tarzı) ve bulundukları deprem risk bölgelerine (5 bölge) göre tespit edilmektedir.

DEPREM SONRASI KONUTUMDA MEYDANA GELEN HASARI KİME BİLDİRMELİYİM?

Deprem sonrasında, hasar meydana geldiğinin öğrenilmesinin hemen ardından, hasar durumu 125 Alo DASK Çağrı Merkezine bildirilmelidir.

HASAR DURUMUNDA ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)’NA GÖNDERİLECEK BELGE VE BİLGİLER NELERDİR?

Hasar durumunda Hasar Bildirimi TC kimlik veya poliçe numarası ile yapılmalı, güncel tapu bilgisi, hasar yeri açık adresi (eksper gönderimi ve değerlendirmesinin kolaylığı için) ve sigortalı telefonu bilgilerinin DASK’a iletilmesi gerekmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA ÖDENECEK HASAR TAZMİNATINDA MUAFİYET UYGULANIYOR MU?

Zorunlu Deprem Sigortasında her bir hasarda, poliçede yazılı sigorta bedelinin %2'si oranında tenzili muafiyet uygulanır. DASK hasarın bu şekilde bulunan muafiyet miktarını aşan kısmından sorumludur.

HASAR ÖDEMESİ NE KADAR SÜRE İÇİNDE YAPILMAKTADIR?

Tazminat tutarının kesinleşmesi ve evrakların tamamlanmasını takiben, Hasar ödemeleri en geç 1 ay içerisinde yapılır

TEMİNATLAR

Depremin neden olacağı aşağıdaki durumlar sonucundaki maddi zararlar teminat altındadır.

  • Deprem
  • Yangın
  • İnfilak
  • Tsunami
  • Yer kayması

DASK Sigortası  GENEL ŞARTLAR