Türkiye'de oturma izni almak isteyen geçici TCKN veya VKN ile başvuruda bulunan 65 yaşa kadar yabancı uyruklu kişiler için düzenlenen, 16/06/2021 tarih ve 2021/8 sayılı ikamet izni ve vize taleplerinde yaptırılacak özel sağlık sigortalarına ilişkin genelgede belirlenen asgari teminat yapısını kapsayan sağlık sigortasıdır.

Covering the minimum coverage structure specified in the circular on private health insurances to be issued for residence permit and visa requests, dated 16/06/2021 and numbered 2021/8, issued for foreign nationals up to 65 years of age who apply with a temporary TCKN or VKN who want to obtain a residence permit in Turkey. is health insurance.

 

ÜRÜN ÖZELLİKLERİ

Sigorta, Yatarak + Ayakta + Küçük müdahale teminatlarını içermektedir.

Insurance,  includes Inpatient + Outpatient + Minor intervention  coverage.

Yatarak tedavi teminatı için 9 ay bekleme süresi bulunmaktadır.

There is a 9-month waiting period for inpatient treatment coverage.

Ayakta tedavi teminatında 6 ay bekleme süresi bulunmaktadır.

There is a 6-month waiting period for outpatient treatment coverage.

Yurt dışında gerçekleşen tedaviler teminat dışıdır.

Treatments performed abroad are not covered.

Poliçe yenilemelerinde bekleme süresi uygulanmayacaktır.

No waiting period will be applied for policy renewals.

TEMİNATLARIMIZ

* YATARAK TEDAVİLER (Inpatient treatments)

Yatarak tedavi teminatı limitsiz ve şirket katılım payı % 100'dür.

Inpatient treatment coverage is unlimited and company participation share is 100%.

* AYAKTA TEDAVİLER  (Outpatient treatments)

Ayakta tedavi teminatı üst limiti 5.000 TL ve şirket katılım payı % 80 'dir.

The upper limit of the outpatient treatment coverage is 5,000 TL and the company participation share is 80%.

Anlaşmasız kurumlarda gerçekleşen Ayakta tedavi teminatı kapsamındaki tüm işlemler için üst limit 5.000 TL işlem başı 1 X TTB/HUV limitli ve şirket katılım payı % 60 'dır.

The upper limit for all transactions within the scope of outpatient treatment coverage in non-contracted institutions is 1 X TTB/HUV per transaction and the company participation share is 60%.

* KÜÇÜK MÜDAHALELER  (minor interventions)

TTB HUV 149 birime kadar olan cerrahi girişimler, küçük müdahaleler, cilt kesileri, kırık tedavileri, alçı uygulama, yabancı cisim çıkarılması, eksizyonel biyopsi, krioterapi, omurga ve disk hastalıklarına yönelik enjeksiyonlar, tetik nokta enjeksiyonları, karaciğer ve kemik biyopsileri, tırnak çekilmesi, abse drenajı işlemleri ve 6 ile 12 saat arası hastanede müşahade altında takip edilmesi bu teminat kapsamında ;

TTB HUV Surgical interventions up to 149 units, minor interventions, skin incisions, fracture treatments, plaster application, foreign body removal, excisional biopsy, cryotherapy, injections for spine and disc diseases, trigger point injections, liver and bone biopsies, nail extraction, abscess Within the scope of this guarantee;

Anlaşmalı kurumlarda 1.000 TL limit kapsamında, % 80 katılım payı sağlanır.

In contracted institutions, 80% participation is provided within the limit of 1,000 TL.

Anlaşmasız kurumlarda 500 TL kapsamında, % 80 katılım payı sağlanır.

In non-contracted institutions, 80% participation share is provided within the scope of 500 TL.