Yeminli Mali Müşavirler  ve Görevleri:

 • YMM'ler gerçek ve tüzel kişilerin veya bunların teşebbüs ve işletmelerinin malî tablolarının ve beyannamelerinin mevzuat hükümleri, muhasebe prensipleri ile muhasebe standartlarına uygunluğunu ve hesapların denetim standartlarına göre incelediğini tasdik etmektedirler
 • Yeminli malî müşavir (YMM) olabilmek için aranan genel şartların yanı sıra; en az 10 yıl serbest muhasebeci malî müşavirlik yapmış olmak, yeminli mali müşavirlik sınavını vermiş olmak, yeminli malî müşavir ruhsatını almış olmak şartları aranmaktadır.
 • YMM'lik mesleği esas itibariyle danışma ve denetim mesleğidir. Bu nedenle bağımsız olmaları gerekmektedir.
 • YMM'lerin yaptığı denetim ve tasdik işleri sadece Maliye Bakanlığı’nın tespit etmiş olduğu tasdik konuları ile sınırlı değildir. Diğer Bakanlıklar, Bankalar, sair resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ihtiyaca göre mali tabloların YMM tasdikinden geçmesini ve bir rapora bağlanmasını talep edebilmektedirler.
 • YMM'lerin vermekte oldukları denetim ve danışmanlık hizmetleri herhangi bir kurala bağlı olmamakla birlikte tasdik hizmetleri (raporlama) özel kurallara bağlanmıştır. Başta Maliye Bakanlığı olmak üzere bir çok kamu kurumu ihtiyaç duyulan alanlarda YMM raporlarına  dayanarak işlem yapmaktadır.
 • Ana teminatlar:
 •  Mesleki Sorumluluk

     Sigortalının poliçede belirlenmiş mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hatalı ve kusurlu fillerden dolayı sigortalının hizmet verdiği mükelleften istenebilecek ilgili resmi kurumlar tarafından kesilen idari para cezaları, özel usulsüzlük cezaları, veya sigortalının mesleki faaliyeti ifa ederken yaptığı hata veya kusurdan dolayı oluşan müteselsil sorumluluk gereği ödemesi gereken vergi cezası, gecikme zammı ve gecikme faizi muafiyet hükmü saklı kalmak şartı ile poliçede yazılı limitler dahilinde sigortacı tarafından temin edilir.

 • Savunma masrafları

     Poliçe’ye göre geçerli olan herhangi bir Talep durumunda, ilgili Talep’in savunması için söz konusu olan Savunma Masrafları karşılanmaktadır

 • Ek teminatlar:
 • KAYIP DÖKÜMANLAR:

      Meslek mensubunun yasal sorumluluğunda bulunan ancak poliçe dönemi içinde tahrip olmuş, zarar görmüş, kaybolmuş, bozulmuş, silinmiş veya     unutulmuş olan mükelleflere ait dökümanları yenilemek veya onarmak için yaptığı makul orandaki masraf ve giderleri karşılar.

     Bu ek teminat, 100,000 TL tutarında bir maksimum Alt Sorumluluk Limiti’ne tabidir. Poliçe teminat limiti’nin 100,000 TL’den küçük olduğu durumlarda poliçe teminat limitleri çalışacaktır.  

     Bu İlave kapsamındaki her bir Talep için poliçede belirtilen muafiyet uygulanacaktır. 

 • MAHKEMEYE KATILMA:

    Poliçe teminatında bildirilen bir Talep ile ilgili mahkemeye şahit olarak katılan kişiler için, Savunma Masrafları mahkemeye katılmanın gerekli olduğu her bir gün için, günlük olarak aşağıdaki masrafları içerir:

    Meslek mensubu (ortak veya yönetici)                             500 TL

    Meslek mensubunun yanında bordrolu olarak çalışanlar     250 TL

    Bu İlave için hiçbir Muafiyet uygulanmamaktadır.

 

 • YARGI  BENZERİ MASRAFLAR:

 

SEKTÖRDE BİR İLK;

YMM odasının ya da resmi kurumların başlatacağı soruşturmalar ile ilgili olarak %10 ek prim alınması ile birlikte “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” teminatı verilecektir. Bu teminat ile birlikte YMM meslek mensupları aleyhine yürütülen, soruşturma yetkisine sahip ya da bu gibi durumlarda hüküm verme yetkisine sahip herhangi bir kamu kuruluşu ya da meslek birliği tarafından yapılan herhangi bir şikayetin YMM tarafından ya da YMM adına araştırılması, savunması, dava açılması ya da temyizi safhasında yapılan ücret, harcama ve masraflar max. 100.000TL olmak üzere mesleki sorumluluk limitinin %10’u ile teminat altında olacaktır.

 • YMM meslek mensupları için en büyük risklerden biri “mühürlerinin geri alınması”dır. Bu durum YMM’yi ailesi dahil yükümlülük ve yaptırımlar altına almaktadır. Yönetmelik YMM’ye verilen kararlar ile ilgili olarak 30 gün yargısal olarak itiraz hakkı tanımaktadır. Bu teminat ile YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek herhangi bir eylemi gerçekleştirmediği yönündeki tüm savunmaları, masraflar teminat altındadır.
 • ÖNEMLİ: ANCAK, ilgili hukuksal süreçler sonunda, YMM’nin mühür kaybına neden olabilecek bir fiili gerçekleştirdiği tespit edilirse, “YARGI BENZERİ MASRAFLAR” altında verilen tutarlar, YMM’den geri talep edilecektir zira kanunen suç teşkil eden bir durum için hiçbir mesleki sorumluluk poliçesi teminat vermemektedir.
 • EK PRİMSİZ VE KOŞULSUZ

    5 YIL UZATILAN BİLDİRİM SÜRESİ

  Meslek mensubunun faaliyetlerini ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde ve/veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı:
 • 5 yıl geriye yürürlük + 5 yıl uzatılan bildirim süresi teminatı:

Meslek mensubunun faaliyetlerini ifa ederken bilgisi dahilinde olmamak kaydı ile poliçe başlangıç tarihinden önceki ilk 5 yıl içerisinde ve/veya poliçe döneminde yaptığı hatalardan dolayı poliçe dönemi veya poliçe vade bitimini izleyen 5 yıl içerisinde gelebilecek tüm hasar talepleri teminat kapsamındadır.